OFICIS CONSTRUCCIÓ PALETA TREBALLS DE DEMOLICIÓ I REHABILITACIÓ. ENCOFRATS. . REVESTIMENTS DE GUIX. PINTURA. SOLATS I ENRAJOLATS. OPERADORS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES. METALL FERRALLAT. FONTANERIA I INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIONS. OPERADORS D’APARELLS ELEVADORS OPERADORS D’EQUIPS MANUALS. ELECTRICITAT. INSTAL.LACIÓ D’ASCENSORS. INSTAL.LACIONS, REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀL.LIQUES, SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL.LICA. VIDRE INSTAL.LADOR DE FINESTRES I ENVIDRIATS INSTAL.LADOR DE RÈTOLS AULA PERMANENT. 8h. NIVELL BÀSIC DE PRL EN CONSTRUCCIÓ. 60h. PERSONAL DIRECTIU. RESPONSABLES D’OBRA I TÈCNICS D’EXECUCIÓ. COMANDAMENTS INTERMEDIS. DELEGATS DE PREVENCIÓ. ADMINISTRATIUS.                Tel./fax 937313815 - 937316103 info@lestudem.com TERRASSA ( Barcelona ), Cardaire, 28-30 08221